Privacystatement


Deinum installatie expertise, gevestigd aan Fokkerstraat 26, 2811 ER  Reeuwijk, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacystatement.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deinum installatie expertise verwerkt gegevens die in het licht van de AVG onder persoonsgegevens vallen. Deinum installatie expertise verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Deinum installatie expertise en/of omdat u deze zelf aan Deinum installatie expertise verstrekt. Hierna vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Deinum installatie expertise verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in (o.a. e-mail-)correspondentie en telefonisch, bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

De website van Deinum installatie expertise en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Deinum installatie expertise kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Deinum installatie expertise raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Deinum installatie expertise zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Anne Deinum via info@deinumreeuwijk.nl, dan verwijdert Deinum installatie expertise deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden en hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Deinum installatie expertise verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling, verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, om goederen en diensten bij u af te leveren. Deinum installatie expertise verwerkt ook persoonsgegevens als daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. Deinum installatie expertise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Op het moment dat u uw naam en/of contactgegevens achterlaat door middel van de contact- of aanvraagformulieren, e-mail of telefoon, worden uw gegevens op basis van de AVG-grondslag ’toestemming’ in het overzicht contactgegevens geplaatst en kan Deinum installatie expertise contact met u opnemen voor zakelijke doeleinden.

Voor alle opdrachten aan Deinum installatie expertise worden op basis van de AVG-grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’ persoonsgegevens bewaard vanuit e-mails, correspondentie en telefoongesprekken.

Debiteuren- en crediteurengegevens (namen, contactgegevens, bankgegevens, factuurinformatie, offertes en betaalgegevens) worden op basis van de AVG-grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ opgeslagen in de bedrijfsadministratie van Deinum installatie expertise en minimaal gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

Deinum installatie expertise maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Deinum installatie expertise verkoopt uw gegevens niet aan derden. Deinum installatie expertise verstrekt  uitsluitend en alleen uw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van Deinum installatie expertise met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met personen die uw gegevens verwerken in opdracht van Deinum installatie expertise, sluit Deinum installatie expertise een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deinum installatie expertise blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Deinum installatie expertise gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe Deinum installatie expertise omgaat met uw reacties op social media en blogs

Deinum installatie expertise is niet verantwoordelijk voor gegevens die u achterlaat op de social media profielen van Deinum installatie expertise en uw reacties op de website, daarvoor bent uzelf verantwoordelijk. Door het posten van deze gegevens geeft u Deinum installatie expertise toestemming uw achtergelaten gegevens te gebruiken voor zakelijke doeleinden. Uw gegevens kunt u altijd zelf weer verwijderen van de social media profielen. Wilt u uw reactie op de website verwijderd hebben, neemt u dan contact op met Deinum installatie expertise.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Deinum installatie expertise en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deinumreeuwijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe Deinum installatie expertise persoonsgegevens beveiligt

Deinum installatie expertise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe u contact kunt opnemen over privacykwesties

Voor vragen over privacy- en gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Anne Deinum (verwerkingsverantwoordelijke) van Deinum installatie expertise via de contactgegevens op de website.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Anne Deinum via info@deinumreeuwijk.nl, om te trachten de klacht in overleg met Deinum installatie expertise op te lossen.

Komt u er niet uit met Deinum installatie expertise, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.